Informace pro majitele nově zařazovaných hřebců do plemenitby PK CS a žádost o licentaci hřebce do PK CS.

Licentační řízení probíhá v této chronologii:

1. žádost majitele s doloženým 4 gen. původem a podklady k licentaci (tj. sportovní kariéra, potomstvo, zápis v jiné PK, výsledky zkoušek hřebců apod.)
    Formulář žádosti zde
2. rozhodnutí o licentaci Radou PK, výběrový protokol
3. doložení genetického typu majitelem
4. fakturace poplatku za zápis a výběr na příslušný rok
5. úhrada
6. předání podkladů k licentaci do ÚEK, přidělení čísla ÚRP
7. zaslání připouštěcího rejstříku majiteli hřebce, nebo na stanici

Nebude-li poplatek uhrazen do konce kalendářního roku, kdy bylo rozhodnuto o licentaci, je tato licentace neplatná.

<< Zpět

www.studbookcs.cz